Про проект

Проект «Кваліфікаційна мапа України» спрямований на розвиток національної системи прогнозування на ринку праці.

Економіка України потребує розвиток прогнозування перспективного попиту, пропозиції та диспропорції утвореної і кваліфікованої робочої сили, яка базується на комплексному використанні кількісного і якісного аналізу.

Формування системи прогнозування навичок в Україні має відбуватися на базі;

 • поліпшення взаємодії і координації основних інституцій та стейкхолдерів (зацікавлених осіб);
 • посилення можливостей основних стейкхолдерів в системі узгодження і прогнозування навичок;
 • використання результатів прогнозування навичок в процесі прийняття рішень (політиків, індивідів, компаній ...);
 • розробки методології опитування роботодавців на секторальному та регіональному рівнях;
 • прогнозування рівня зайнятості (з огляду на міжгалузеві професії), статево-вікової структури працівників за кваліфікаціями і очікуваний попит у зв'язку з заміщенням;
 • прогнозування дисбалансу на основі даних попиту і пропозиції робочої сили за видами економічної діяльності;
 • поліпшення Барометра професій на основі аналізу вакансій (Державної служби зайнятості та інформації різноманітних сайтів вакансій);
 • створення віртуальної платформи для ознайомлення споживачів з результатами узгодження та прогнозування навичок;
 • уточнення змін потреб у професіях / кваліфікаціях, пов'язаних з впровадженням нових технологій і модернізації устаткування;
 • ідентифікація впливу демографічних факторів на професійну структуру і перспективні потреби в професіях / кваліфікаціях.

Проект «Кваліфікаційна мапа України» спрямований на підтримку курсу децентралізації влади в Україні.

Децентралізація влади в Україні ставить перед місцевими органами влади нові завдання і виклики, пов’язані із ефективним розвитком області.

Одним з таких викликів є управління системою підготовки професійних кадрів для потреб держави в цілому і області зокрема на базі обласної мережі закладів професійно-технічної освіти, передача фінансування яких з 2016р. передана на місцеві бюджети.

Місцеві органи влади мають приймати виважені, обґрунтовані рішення щодо обсягів підготовки кваліфікованих фахівців, їх географічного розміщення на території області, щодо обсягів фінансування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на відповідний рік.

Проект «Кваліфікаційна мапа України» є унікальним ресурсом, який аналізує:

 • Структуру зайнятого населення в економіці регіону, потребу в заміщенні робітничих кадрів, що вибувають з підприємств, і структуру незайнятого населення, що звертається до служби зайнятості,
 • Систему професійно-технічної освіти і структуру випуску робітничих кадрів усіма професійно-технічними навчальними закладами області,
 • Інформацію з метою обґрунтування регіонального державного замовлення на фінансування підготовки робітничих кадрів у мережі ПТНЗ області.
 • Відповідність кожної професії потребам ринку праці та можливостям підготовки кадрів системою професійно-технічної освіти області.

На основі інформації, розміщеної на «Кваліфікаційній мапі України» можливо:

 • прогнозувати потреби у кваліфікованих робітничих кадрах в області;
 • бачити структуру випуску випускників професійно-технічних навчальних закладів та приводити її у відповідність з потребами в заміщенні кадрів підприємств області;
 • формувати показники регіонального замовлення на підготовку професійних кадрів для потреб економіки області.

Проект «Кваліфікаційна мапа України» дозволить в майбутньому:

 • розробити і апробувати методологію аналізу попиту на робочу силу, націлену на залучення основних стейкхолдерів (зацікавлених сторін) в процес формування системи прогнозування навичок на національному рівні;
 • посилити координацію і комунікацію між основними зацікавленими сторонами, для забезпечення кращого розуміння, інтерпретації та використання результатів;
 • консолідувати дослідницьку діяльність, методологічні розробки, експертні обговорення для забезпечення узгодженої системи прогнозування професій / кваліфікацій;
 • поліпшити інформаційне забезпечення ринку праці на основі використання різних джерел інформації (адміністративні дані, альтернативні макроекономічні прогнози, «big data» по вакансіях, дані секторальних обстежень, регіональних обстежень) і надання відповідної інформації для поліпшення стратегічного і тактичного планування в галузі професійної освіти;
 • розробити ефективні прийоми адаптації результатів прогнозування для зацікавлених сторін, презентації результатів користувачам.